Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

ՖԻ

            
Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
<<    Browsing page 1 of 1    >>
ՖԻԴԱՅԻ, յու 1. Борец, подвижник. 2. Доброволец (освободительной войны армян против турок).
ՖԻԴԵԻԶՄ, ի (փիլ. քղք.) Фидеизм.
ՖԻԶԻԿԱ, յի Физика.
ՖԻԶԻԿԱ-ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ, Физико-географический.
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ, ա. Физический. ◊ Ֆիզիկական ուժ физическая сила. Ջրի ֆիզիկական հատկությունները физические свойства воды. Ֆիզիկական աշխատանք физический труд. Ֆիզիկական աշխարհագրություն физическая география. Ֆիզիկական գոյություն физическое существование. Ֆիզիկական դաստիարակություն физическое воспитание. Ֆիզիկական երկրաբանություն физическая геология. Ֆիզիկական լիցքավորում физзарядка. Ֆիզիկական երևույթ физическое явление. Ֆիզիկական քիմիա физическая химия.
ՖԻԶԻԿԱՊԵՍ, մ. Физически.
ՖԻԶԻԿՈՍ, ի Физик.
ՖԻԶԻՈԼՈԳ, տե՛ս Բնախոս։
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ, տե՛ս Բնախոսություն։
ՖԻԶԻՈՆՈՄԻԱ, տե՛ս Կերպարանք։
ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱ, յի Физкультура.
ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐՆԻԿ, ի Физкультурник.
ՖԻԶՄԱԹ, ի (հպվ.) Физмат.
ՖԻԼԻԱԼ, տե՛ս Մասնաճյուղ։
ՖԻԼՀԱՐՄՈՆԻԱ, յի Филармония.
ՖԻԼՄ, ի Фильм.
ՖԻԼՈԼՈԳ, տե՛ս Բանասեր։
ՖԻԼՈԼՈԳԻԱ, տե՛ս Բանասիրություն։
ՖԻԼՈԼՈԳԻԱԿԱՆ, տե՛ս Բանասիրական։
ՖԻԼՈՔՍԵՐԱ, յի (կենդբ.) Филлоксера.
ՖԻԿՈՒՍ, ի (բսբ.) Фикус.
ՖԻՆԱՆՍԱԳԵՏ, ի Финансист.
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ, ա. Финансовый. ◊ Ֆինանսական կապիտալ финансовый капитал.
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐԵԼ, վեց Финансировать.
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ, րման Финансирование.
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Финансироваться.
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ, ի Финансы.
ՖԻՆԻՇ, ի Финиш.
ՖԻՆԼԱՆԴԱԿԱՆ, ա. Финляндский.
ՖԻՆԼԱՆԴԱՑԻ, ցու, Фин.
ՖԻՆՆ, ի Фин.
ՖԻՆՆԱԿԱՆ, ա. Финский.
ՖԻՆՆԵՐԵՆ 1. գ. Финский язык. 2. ա. Финский (о языке). 3. մ. По-фински, на финском языке.
ՖԻՆՋԱՆ, ի (բրբ.) 1. Чашка, чашечка. 2. Пиала.
ՖԻՈՐԴ, ի Фиорд.
ՖԻՐՄԱ, յի Фирма.
ՖԻՔՍԱՑԻԱ, յի 1. Фиксация. 2. տե՛ս Սահմանում։
<<    Browsing page 1 of 1    >>