Home       

ՀԱՅԵՐԵՆ-ՌՈՒՍԵՐԵՆ  Армяно-Русский

словарь общеупотребительных слов, научная, техническая, общественно-политическая терминология

1

Для поиска напишите слово (полное или часть) по-русски или по-армянски.
Search AA aa Aa
in the title or description
ԲԵԳ, ի (պատմ.) Бек, бей.
ԲԵԳԱԿԱՆ, ա. Бекский, относящийся к беку, бею
ԲԵԳԱՐ, ի (պատմ.) 1. Барщина. 2. Натуральная повинность, оброк
ԲԵԳՅԱՐ, տե՛ս Բեգար։
ԲԵԳՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Бекство, власть и титул бека.
ԲԵԴՎԻՆ, ի Бедуин.
ԲԵԶԱՐ, ա. (բրբ.) Усталый, утомлённый.
ԲԵԶԱՐԵԼ, եցի (բրբ.) 1. Уставать, устать, утомляться, утомиться. 2. Стать безразличным, равнодушным, утомлённым.
ԲԵԶԱՐԵՑՆԵԼ, ցրի (բրբ.) Утомлять, утомить.
ԲԵԺ, ա. Беж, бежевый (разг.).
ԲԵԼԳԻԱԿԱՆ, ա. Бельгийский.
ԲԵԼԳԻԱՑԻ, ցու Бельгиец.
ԲԵԼՈՌՈՒՍ 1. գ. Белорус․ 2․ տե՛ս Բելոռուսական։
ԲԵԼՈՌՈՒՍԱԿԱՆ, ա. Белорусский.
ԲԵԼՈՌՈՒՍԵՐԵՆ 1. գ. Белорусский язык. 2. մ․ По-белорусски, на белорусском языке. 3. ա. Белорусский (о языке).
ԲԵԼՈՌՈՒՍՈՒՀԻ, հու Белоруска.
ԲԵԿԱԲՈՒՅԺ, ի Костоправ
ԲԵԿԱՆԵԼ, եցի 1. (իրավ.) Кассировать, отменять, отменить (судебное решение, приговор). Դատավճիռը բեկանել кассировать (отменить) приговор. 2. տե՛ս Բեկել։
ԲԵԿԱՆԵԼԻ, ա. 1. Подлежащий отмене, кассации. 2. (հնց.) Преломляющийся (о луче).
ԲԵԿԱՆՈՒՄ, նման Кассирование, кассация, отмена приговора (решения).
ԲԵԿԱՆՎԵԼ, վեց Отменяться, кассироваться. Ժողդատարանի վճիռը բեկանվեց решение нарсуда было отменено.
ԲԵԿԲԵԿ, ա. 1. Прерывистый. 2. Отрывистый (о звуке). 3. (փխբ.) Извилистый, зигзагообразный.
ԲԵԿԲԵԿԱՆՔ 1. տե՛ս Բեկբեկում։ 2. տե՛ս Սեթևեթանք։
ԲԵԿԲԵԿԵԼ, եցի 1. (հնց.) Разбивать, разбить, ломать, сломать (на мелкие части). 2. Преломлять, преломить. 3. Ломаться, кривляться. 4. Дрожать, вибрировать (о звуке, голосе). 5. տե՛ս Բեկվել։
ԲԵԿԲԵԿԻՉ, ա. (ֆիզ.) Преломляющий.
ԲԵԿԲԵԿՅԱԼ, ա. Ломкий, прерывистый, дрожащий, ломающийся (о голосе).
ԲԵԿԲԵԿՈՒՄ, կման Преломление.
ԲԵԿԲԵԿՈՒՆ, ա. 1. Преломляющийся. 2. (փխբ.) Извилистый, зигзагообразный.
ԲԵԿԲԵԿՎԵԼ, տե՛ս Բեկվել։
ԲԵԿԵԼ, եցի 1. (հնց.) Ломать, сломать. 2. (ֆիզ.) Преломлять, преломить (о луче).
ԲԵԿՅԱԼ, ա. (մաթ.) Ломаный. Բեկյալ գիծ ломаная линия.
ԲԵԿՈՐ, ի Осколок, обломок. Մտքերի բեկորներ обрывки мыслей.
ԲԵԿՈՐԱՅԻՆ, ա. 1. Осколочный. 2. Обломочный.
ԲԵԿՈՐԻԿ, ի Небольшой осколок, обломок, кусочек.
ԲԵԿՈՒՄ, կման 1. տե՛ս Բեկանում։ 2. (փխբ.) Перелом, поворот. Մեծ բեկման տարի год великого перелома. 3. Ломка, слом. 4. (ֆիզ.) Преломление. Լույսի բեկում преломление света. 5. տե՛ս Լքում։ ◊ Բեկում առաջացնել вызвать перелом (крутой поворот). Բեկման գանգատ՝ բողոք (իրավ.) кассационная жалоба.
ԲԵԿՈՒՄՆԱՅԻՆ, ա. Переломный, поворотный. Բեկումնային պահ переломный момент.
ԲԵԿՈՒՆ, ա. Ломкий, хрупкий.
ԲԵԿՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Ломкость, хрупкость.
ԲԵԿՎԱԾՔ, ի (բժշկ.) Перелом.
ԲԵԿՎԵԼ, վեց (հնց.) 1. Ломаться, сломаться, переломиться. 2. Преломляться, преломиться. 3. Разбиться (о сердце).
ԲԵԿՏԵՆԻ, նու (բսբ.) Крушина.
ԲԵՀԵԶ, ի 1. Тонкая льняная нить, пряжа. 2. Виссон (ткань). 3. Одежда из этой ткани.
ԲԵՀԵԶԱԳՈՐԾ, ի Специалист по изготовлению тонкой льняной ткани.
ԲԵՀԵԶԵ, տե՛ս Բեհեզյա։
ԲԵՀԵԶԵՂԵՆ 1. գ. льняные изделия. 2․ տե՛ս Բեհեզյա։
ԲԵՀԵԶՅԱ, ա. Виссонный.
ԲԵՀԵՂՋԵԲՈՒՂ, ի (կրոն) Вельзевул (книжн.).
ԲԵՂ, ի Ус. ◊ Բեղի տակ առնել считаться с кем, чём-нибудь. Բեղի տակ ծիծաղել ухмыляться, усмехаться в усы. Բեղի տակ մրթմրթալ бормотать себе под нос. Բեղ ու մորուքով возмужалый, зрелый.
ԲԵՂԱՎՈՐ, ա. Усатый.
ԲԵՂԱՏԵՂ, ի (բրբ.) Место, где растут усы. Բեղատեղը սևանում է пробивается пушок (усы).
ԲԵՂԻԿ, ի Усик.
ԲԵՂՄՆԱԿԱՅԱՆ, ի Случной пункт.
ԲԵՂՄՆԱՀՈՎԱՏԱԿ, ի Случной жеребец.
ԲԵՂՄՆԱՎՈՐ, ա. 1. Плодородный, плодоносный. 2. (փխբ.) Полезный, выгодный. 3. Плодовитый, плодотворный. Բեղմնավոր գրող плодовитый писатель. Բեղմնավոր գործունեություն плодотворная деятельность.
ԲԵՂՄՆԱՎՈՐԵԼ, եց 1. (կենս.) Осеменять, осеменить, оплодотворять, оплодотворить. 2. Опылять, опылить.
ԲԵՂՄՆԱՎՈՐԻՉ, ա. 1. Случный, случной. Բեղմնավորիչ հովատակ, տե՛ս Բեղմնահովատակ: 2. Оплодотворяющий, опыляющий (о растениях).
ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Оплодотворение. 2. Плодовитость.
ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման 1. Осеменение, оплодотворение.
ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց 1. (կենս.) Осеменяться, оплодотворяться. 2. Опыляться, опылиться. 
ԲԵՂՄՆԱՓՈՇԻ, շու Пыльца.
ԲԵՂՄՆԻԿ, ի (կենս.) Спора.
ԲԵՂՄՆԻԿԱՎՈՐ, ա. (կենս.) Споровый. Բեղմնիկավոր բույսեր споровые растения.
ԲԵՂՈՏԱՆԻՆԵՐ, ի (կենդբ.) Усоногие.
ԲԵՂՈՒՆ, ա. 1. Плодородный (о земле). 2. Плодовитый. 3. Плодотворный. Բեղուն գործունեություն плодотворная деятельность. 4. Богатый. обильный.
ԲԵՂՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Плодородность (о земле). 2. Плодовитость. 3. Плодотворность.
ԲԵՄ, ի 1. Сцена, подмостки. 2. Эстрада. 3. Сценическая деятельность. Հայ բեմի վարպետներ мастера армянской сцены. 4. (եկեղ.) Алтарь, амвон. 5. Поприше, поле деятельности. ◊ Բեմ բարձրանալ՝ դուրս գալ 1) Выйти на сцену, начать театральную деятельность, 2) выступить на каком-либо поприще. Բեմը թողնել, Բեմից հեռանալ 1) сходить (сойти) со сцены, оставить сцену, 2) оставить какое-либо поприще. Բեմին նվիրվել посвятить себя сцене.
ԲԵՄԱԴՐԱԿԱՆ, ա. Постановочный.
ԲԵՄԱԴՐԵԼ, եցի 1. Ставить, поставить (пьесу, спектакль). 2․ Инсценировать.
ԲԵՄԱԴՐՈՂ, ի Постановщик, режиссёр.
ԲԵՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Постановка (пьесы). 2. Инсценировка.
ԲԵՄԱԴՐՈՒՄ, դրման Постановка.
ԲԵՄԱԴՐՎԵԼ, վեց 1. Ставиться (о пьесе, спектакле). 2. Инсценироваться.
ԲԵՄԱԶԱՐԴ, տե՛ս Բեմանկար։
ԲԵՄԱԶԳԵՍՏ, ի Сценический, театральный костюм.
ԲԵՄԱԽՈՐՔ, ի (թատր.) Арьерсцена, задняя часть (глубина) сцены.
ԲԵՄԱԿԱՆ, ա. 1. Сценический. 2. Сценичный.
ԲԵՄԱԿԱՆԱՑՆԵԼ, ցրի Инсценировать.
ԲԵՄԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Инсценировка.
ԲԵՄԱԿԱՆԱՑՎԵԼ, վեց Инсценироваться.
ԲԵՄԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Сценичность.
ԲԵՄԱՀԱՐԴԱՐ, ի Реквизитор
ԲԵՄԱՀԱՐԴԱՐԱՆՔ, ի Реквизит.
ԲԵՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Декорирование (сцены).
ԲԵՄԱՀԱՐԴԱՐՈՒՄ, րման Декорирование (сцены).
ԲԵՄԱՀԱՐԹԱԿ, ի Эстрада, подмостки.
ԲԵՄԱՅԻՆ, տե՛ս Բեմական։
ԲԵՄԱՆԿԱՐ, ի Декорация, задник.
ԲԵՄԱՆԿԱՐԻՉ, րչի Художник-декоратор.
ԲԵՄԱՍԱՐՔ, տե՛ս Բեմահարդարանք։
ԲԵՄԱՍԱՑ, ի (հնց.) Оратор.
ԲԵՄԱՍԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (հնց.) Ораторство.
ԲԵՄԱՎԻՃԱԿ, ի (թատր.) Мизансцена.
ԲԵՄԱՐՎԵՍՏ, ի Сценическое искусство.
ԲԵՄԵԶՐ, ի (թատր.) Рампа.
ԲԵՆ, ի Название второй буквы армянского алфавита.
ԲԵՆԳԱԼԱԿԱՆ ա. Бенгальский. ◊ Բենգալյան հուր՝ կրակ бенгальский огонь.
ԲԵՆԳԱԼՅԱՆ ա. Бенгальский. ◊ Բենգալյան հուր՝ կրակ бенгальский огонь.
ԲԵՆԶԻՆ, ի Бензин.
ԲԵՆԶԻՆԱԿԻՐ, կրի Бензовоз.
ԲԵՆԶԻՆԱՉԱՓ, ի Бензомер.
ԲԵՆԶԻՆԱՊԱՀԵՍՏ, ի Бензохранилище.
ԲԵՆԶԻՆԱՑՈՒՅՑ, ի (տեխ.) Бензиноуказателы.
ԲԵՇԿ-ՄՇԿՈ, յի (կենդբ.) Виверра.
ԲԵՌ, ի և ան 1. Груз, ноша, поклажа, вьюк. Բեռը շալակել՝ շալակն առնել взвалить на себя ношу. 2. (փխբ.) Обуза, бремя, тягость. Հոգսերի բեռ бремя забот. ◊ Բեռ դառնալ сделаться обузой, лечь бременем (на кого, что.). Բեռ դնել возложить бремя (на кого). Բեռան տակ տնքալ стонать под бременем. Մի բեռ куча, целая куча.
ԲԵՌՆԱԲԱՐՁ, ա. 1. Погрузочный, грузоподъёмный. 2. Нагруженный.
ԲԵՌՆԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грузоподъёмность.
ԲԵՌՆԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грузоподъёмность.
ԲԵՌՆԱԳԻՐ, գրի Накладная. Բեռնագրով ապրանք ստանալ получить товар по накладной.
ԲԵՌՆԱԹԱՓ 1. ա. Выгрузной, разгружающий. 2. ա. Разгруженный. 3. գ. Разгрузка.
ԲԵՌՆԱԹԱՓԵԼ, եցի 1. Выгружать, выгрузить, разгружать, разгрузить.
ԲԵՌՆԱԹԱՓԻՉ, ա. Выгрузной, разгрузочный, выгружающий.
ԲԵՌՆԱԹԱՓՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Выгрузка, разгрузка.
ԲԵՌՆԱԹԱՓՈՒՄ, փման Выгрузка, разгрузка.
ԲԵՌՆԱԹԱՓՎԵԼ, վեց Выгружаться. выгрузиться, разгружаться, разгрузиться.
ԲԵՌՆԱԼԱՐՈՒՄ, րման Грузонапряжённость.
ԲԵՌՆԱԼԾԱԿ, ի Подъёмный рычаг.
ԲԵՌՆԱԿԱՌՔ, տե՛ս Ձիասայլ։
ԲԵՌՆԱԿԻՐ 1. գ. Носильщик. 2. գ. Грузчик. 3. ա. Грузовой. Բեռնակիր ավտոմեքենա грузовая автомашина, грузовик. 4. ա. Вьючный. 5. ա. Ломовой.
ԲԵՌՆԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Работа носильщика, грузчика.
ԲԵՌՆԱՀԱԿ, ի Тюк
ԲԵՌՆԱՀԱՐԹԱԿ, ի Товарная площадка (на станции).
ԲԵՌՆԱՀՈՍԱՆՔ, ի (տնտ.) Грузопоток, поток грузов.
ԲԵՌՆԱՀՐԱՊԱՐԱԿ, ի Погрузочно-разгрузочная площадка.
ԲԵՌՆԱՄԲԱՐՁ, ա. Грузоподъёмный. Բեռնամբարձ մեքենա грузоподъёмная машина.
ԲԵՌՆԱՆԱՎ, ի Грузовое судно.
ԲԵՌՆԱՆԱՎԱԿ, ի Небольшое грузовое судно.
ԲԵՌՆԱՇԱԼԱԿ, ի (բրբ.) Ноша.
ԲԵՌՆԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ, թյան (տնտ.) Грузооборот.
ԲԵՌՆԱՌԱՔ Грузоотправитель.
ԲԵՌՆԱՌԱՔԻՉ Грузоотправитель.
ԲԵՌՆԱՌԱՔՈՒՄ, քման Отправка грузов.
ԲԵՌՆԱՍՏԱՑ, ի Грузополучатель.
ԲԵՌՆԱՎՈՐԵԼ, եցի 1. Нагружать, нагрузить, загружать, загрузить, погрузить. 2. (փխբ.) Загружать, загрузить (работой). 3. (փխբ.) Сваливать, свалить (вину) на кого-либо.
ԲԵՌՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բեռնավորվածություն։
ԲԵՌՆԱՎՈՐՈՒՄ, րման Нагрузка, загрузка, погрузка. Լրիվ բեռնավորում полная нагрузка (загрузка).
ԲԵՌՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Загруженность. Երկաթուղիների բեռնավորվածությունը загруженность железных дорог.
ԲԵՌՆԱՎՈՐՎԵԼ, վեց Нагружаться, нагрузиться, загружаться, загрузиться.
ԲԵՌՆԱՎՏՈ, յի Грузовик, грузовая автомашина.
ԲԵՌՆԱՏԱՐ 1. ա. Грузовой. Բեռնատար ավտոմեքենա грузовая автомашина. 2. գ. Грузовик.
ԲԵՌՆԱՏԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грузоподъёмность.
ԲԵՌՆԱՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բեռնափոխադրություն։
ԲԵՌՆԱՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, տե՛ս Բեռնափոխադրում։
ԲԵՌՆԱՏԵՐ, տիրոջ Грузовладелец.
ԲԵՌՆԱՐԳԵԼՔ, ի (մսնգ.) Эмбарго. Բեռնարգելք դնել наложить эмбарго.
ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Грузоперевозка, транс-портировка груза (грузов).
ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄ, դրման Грузоперевозка, транс-портировка груза (грузов).
ԲԵՌՆԱՔԱՐՇ, ա. Ломовой. Բեռնաքարշ ձի ломовая лошадь. Բեռնաքարշ սայլորդ ломовой, ломовик, ломовой извозчик.
ԲԵՌՆԵԼ, եցի 1. Грузить, погружать, погрузить, загружать, загрузить, нагружать, нагрузить. 2. Вьючить,навьючивать, навьючить. 3. տե՛ս Ծանրաբեռնել։
ԲԵՌՆՈՒՄ, նման 1. Загрузка, погрузка. 2. Вьючение, навьючивание.
ԲԵՌՆՈՒՆԱԿ, ա. Обладающий способностью переносить грузы, тяжести (например, о лошади).
ԲԵՌՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բեռնատարողություն։
ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 1. տե՛ս Բեռնավորվածություն։ 2․ տե՛ս Ծանրաբեռնվածություն։
ԲԵՌՆՎԱԾՔ, ի 1. Нагрузка 2. տե՛ս Բեռ։
ԲԵՌՆՎԵԼ, վեց 1. Грузиться, погружаться, погрузиться, загружаться, загрузиться, нагружаться, нагрузиться. 2. Вьючиться, навьючиваться, навьючиться. 3. տե՛ս Ծանրաբեռնվել:
ԲԵՎԵԿՆ, ի (բսբ.) Терпентин, живица, скипидар. Բևեկնի խեժ, տե՛ս Բևեկնախեժ։
ԲԵՎԵԿՆԱԽԵԺ, ի Канифоль.
ԲԵՎԵԿՆԱՅԻՆ, ա. Терпентинный, терпентиновый.
ԲԵՎԵԿՆԱՅՈՒԴ, ի Скипидар, терпентинное масло.
ԲԵՎԵԿՆԻ, նու (բսբ.) Терпентинное дерево.
ԲԵՎԵՌ, ի 1. Полюс Հյուսիսային բևեռ северный полюс. Հարավային բևեռ южный полюс. Մագնիսային բևեռ магнитный полюс Հակադիր բևեռներ противоположные полюсы. 2. (հնց.) Гвоздь, костыль. 3. (մաթ.) Точка пересечения отрезков на плоскости. 4. (ֆիզ.) Магнитный полюс. 5. (ֆիզ.) Один из двух противоположных концов электрической цепи; один из двух концов магнита 6. (փխբ.) Лица или явления, полностью противоположные друг другу.
ԲԵՎԵՌԱԲՆԱԿ, ի Житель Заполярья.
ԲԵՎԵՌԱԳԵՏ, ի 1. Учёный-полярник. 2. տե՛ս Սեպագրագետ։
ԲԵՎԵՌԱԳԻԾ, գծի 1. Полярный круг. 2. (փխբ. հզվդ.) Отличительная черта.
ԲԵՎԵՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Наука о полюсах. 2. Изучение клинописи; отрасль языкознания, изучающая клинопись.
ԲԵՎԵՌԱԳԻՐ 1. գ. Клинопись. 2. ա. Клинописный. Բևեռագիր արձանագրություն клинописная надпись.
ԲԵՎԵՌԱԳՈՏԻ, տոլ Полярная зона 
ԲԵՎԵՌԱԳՈՐԾ, ի (հնք.) Гвоздильщик, гвоздарь.
ԲԵՎԵՌԱԳՐԱԿԱՆ, ա. Клинописный
ԲԵՎԵՌԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, թյան 1. Клинопись. 2. Клинописная надпись, клинопись.
ԲԵՎԵՌԱԽՈՒԶ, ի Полярник-исследователь, полярный исследователь.
ԲԵՎԵՌԱԽՈՒԶԱԿԱՆ, ա. Полярный, относящийся к полярным исследованиям. Բևեռախուզական արշավախումբ полярная экспедиция.
ԲԵՎԵՌԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Исследование полярных зон.
ԲԵՎԵՌԱԿԱՆԱՑՈՒՄ, ցման Поляризация. Լույսի ճառագայթի բևեռականացում поляризация светового луча.
ԲԵՎԵՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Полярность.
ԲԵՎԵՌԱՁԵՎ, ա. 1. տե՛ս Բևեռագիր 2 նշան.։ 2. Похожий на гвоздь, костыль.
ԲԵՎԵՌԱՂՎԵՍ, ի (կենդբ.) Песец.
ԲԵՎԵՌԱՄԵՏ, ա. Направленный на север.
ԲԵՎԵՌԱՄԵՐՁ, ա. Находящийся вблизи полюса.
ԲԵՎԵՌԱՅԻՆ, ա. Полярный. ◊ Բեվեռային աստղ Полярная звезда. Բևվեռային գիշեր полярная ночь.
ԲԵՎԵՌԱՆԱԼ, ացավ (ֆիզ.) Поляризоваться.
ԲԵՎԵՌԱՇՈՒՐՋ, տե՛ս Շուրջբևեռյա։
ԲԵՎԵՌԱՇՐՋԱՆ, ի Полярный круг.
ԲԵՎԵՌԱՍՏՂ, ի Полярная звезда.
ԲԵՎԵՌԱՐՇԱՎ, ի Полярная экспедиция.
ԲԵՎԵՌԱՑՆԵԼ, ցրի (ֆիզ.) Поляризовать.
ԲԵՎԵՌԱՑՈՒՄ, ցման (ֆիզ.) Поляризация.
ԲԵՎԵՌԱՑՈՒՅՑ, տե՛ս Կողմնացույց։
ԲԵՎԵՌԱՑՎԵԼ, վեց (ֆիզ.) Поляризоваться.
ԲԵՎԵՌԱՓԱՅԼ, տես Հյռւսիսափայլ։
ԲԵՎԵՌԵԼ, եցի 1. Пригвождать, пригвоздить. 2. (փխբ.) Приковывать, приковать. 3. (փխբ.) Вперять, вперить (взгляд). 4. (փխբ.) Зимовать за Полярным кругом.
ԲԵՎԵՌՈՒՄ, ռման Прикрепление гвоздями, пригвождение.
ԲԵՎԵՌՎԵԼ, վեց 1. Пригвождаться, пригвоздиться. 2. (փխբ.) Приковываться, приковаться.
ԲԵՏՈՆ, ի Бетон
ԲԵՏՈՆԱԳՈՐԾ, ի Бетонщик. 
ԲԵՏՈՆԱԽԱՌՆԻՉ, ի (տեխ.) Бетономешалка.
ԲԵՏՈՆԱՊԱՏ, ա. Бетонированный.
ԲԵՏՈՆԱՊԱՏԵԼ, եցի Бетонировать. Հիմքը բետոնապատել бетонировать фундамент.
ԲԵՏՈՆԱՊԱՏՈՒՄ, տման Бетонирование, бетонировка.
ԲԵՏՈՆԱՊԱՏՎԵԼ, վեց Бетонироваться, забетонироваться.
ԲԵՏՈՆԱՏԱՐ 1. ա. Бетоновозный. 2. գ. Бетоновоз.
ԲԵՏՈՆԵ, ա. Бетонный.
ԲԵՏՈՆԵԼ, եցի Бетонировать, забетонировать.
ԲԵՏՈՆՈՒՄ, նման Бетонирование, бетонировка.
ԲԵՏՈՆՎԵԼ, վեց Бетонироваться.
ԲԵՐ1, ի (բրբ.) 1. Загон. 2. Время доения, дойки. 3. Доение, дойка.
ԲԵՐ2, տե՛ս Բերք։
ԲԵՐԱԾՈ, ա. Наносный
ԲԵՐԱԾՈ, ա. Наносный.
ԲԵՐԱՆ, ի 1. Рот, уста (высок. ). 2. Ротовое отверстие. 3. (ֆիզ.) Едок. 4. Пасть. 5. Горлышко, горловина, отверстие, вход, начало чего-либо. Շշի բերանը կոտրել отбить горлышко у бутылки. Հրացանի բերան ружейное дуло. Սրի բերան лезвие меча. Գետի բերան устье реки. Անտառի բերան опушка леса. ◊ Վատ բերան ունես злой у тебя язык. Բերան անել зубрить (разг.), выучить наизусть. Բերան առնել брать в рот (о пище и питье). Բերան ասել говорить наизусть. Բերան իմանալ знать наизусть. Բերան բանալ՝ բաց անել 1) открыть (раскрыть) рот, 2) заговорить, 3) просить о чём-нибудь. Բերան բաց չանես (об этом, ни слова) Բերանը բաց 1) изумлённо, с раскрытым ртом, восхищённо, 2) разинув рот. Բերանը բաց մնալ изумиться. Բերանը բաց նայել глядеть, смотреть, разинув рот. Բերանը բան գցել 1) подкупить, 2) слегка закусить. Բերանը բան առնել՝ դնել слегка закусить. Բերանդ չես դնի в рот не возьмёшь. Բերանը դնել вложить в уста. Բերանը ծռել 1) гримасничать, 2) молить, умолять. Բերանը բան չընկավ (кому-либо) ничего не досталось, не перепало; по усам текло, да в рот не попало. Բերան չէ, տաճար է говорит сущую правду; ну прямо оракул! твоими устами да мёд пить. Բերանը համ ընկնել 1) отведать лакомого, 2) привыкнуть к чему-то хорошему. Բերանդ քեզ պահիր, Բերանիդ չափը ճանաչիր держи язык за зубами, придержи язык. Բերանդ չորանա типун тебе на язык, чтоб у тебя язык отсох. Բերանը չորանալ испытывать жажду, в. горле пересохло. Բերանս բաց մի անի не заставляй меня говорить. Բերանը բամբակով ջուր կաթեցնել дышать на ладан. Բերանը բան չի դրել в рот не брал ничего. Բերանը խափել, Բերանը մի բան դնել заморить червячка, закусить. Բերանը խուփ՝ փակ скромный, безропотный. Բերանս նշխար չեմ դրել маковой росинки во рту не было. Բերանը սանձ դնել обуздать, заткнуть рот (кому). Մեկի բերանը փակել зажать (кому) рот, заткнуть (кому) рот. Բերան ընկնել сделаться притчей во языцех. Իրար բերան (բերանի) թքել сговориться. Բերանը լեզու դնել избаловать. Բերանը մտնել соваться под нос. Բերան է ճղում՝ պատռում зубастый, языкастый (разг.). Բերանը քաղցրացնել 1) полакомиться, 2) задобрить (кого). Բերանը յուղոտել подмаслить (кого). Բերանի գոլն իմանալ выпытать чьё-нибудь намерение. Բերանը հովին՝ քամուն դնել класть зубы на полку. Բերանի թուքը ցամաքել со страху во рту пересыхает. Բերանի ջուրը գնում է слюнки текут. Բերանին նայել смотреть, глядеть в рот (кому). Բերանի ծամոն դառնալ, տե՛ս Բերան ընկնել: Բերանի համը գիտե губа не дура. Բերանի վրա գալ упасть ничком. Բերանի կապը կտրել распустить язык. Բերանին գալ оборвать (кого), осадить (кого). Ուրիշի բերանով խոսել говорить под диктовку (чью). Բերանին մտիկ չանել ни во что не ставить (кого). Բերնե-բերան 1) из уст в уста, 2) полный до краёв, переполненный. Բերնե-բերան, դարձավ գերան мирская молва-что морская волна. Բերանից պինդ умеющий хранить тайну. Բերանը ցփնել՝ շաղ տալ՝ ցրվել изрыгать хулу (на кого). Բերանից կաթի հոտ է գալիս молоко на губах не обсохло. (Մեկի) բերանից լսել слышать из уст (чьих-л.). Բերանից կտրել оторвать от себя, отказать себе в самом необходимом. Բերանից հոտ առնել вьпытать чьё либо мнение. Բերանից փախցնել՝ թռցնել сболтнуть, проговориться. Բերանից գիր՝ թուղթն առնել взять подписку (с кого). Բերանում չիրը չի թրջվի болтливый человек. Բերանս չի զորում (ասել) язык не поворачивается сказать. Կես բերան, տե՛ս Կիսաբերան: Ծամել՝ բերանը դնել разжевать и в рот положить (кому). Մի բերան 1) то и дело, без конца, 2) разок, 3) (один) глоток, глоточек. Բերան թրջել 1) пригубить, промочить горло, 2) заговорить. Քանի բերանումս շունչ կա до последнего вздоха. Բերանի հացը կտրել лишить куска хлеба. Գարնան բերան к весне.
ԲԵՐԱՆԱԲԱՑ, տե՛ս Բերանբաց։
ԲԵՐԱՆԱԲՈՐԲ, ի (բժշկ.) Воспаление ротовой полости.
ԲԵՐԱՆԱԿԱԼ, ի 1. Намордник. 2. С завязанным ртом.
ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ, ա. Ротовой.
ԲԵՐԱՆԱՏԱՊ, տե՛ս Բերանաբորբ։
ԲԵՐԱՆԱՑԻ, մ. 1. Наизусть. 2. Устно. ◊ Բերանացի անել выучить наизусть. Բերանացի ասել сказать наизусть.
ԲԵՐԱՆԲԱՑ 1. մ. С открытым ртом. 2. մ. Разинув рот, изумлённо. 3. գ. Ротозей, разиня. 4. ա. Болтливый (не умеющий хранить тайны).
ԲԵՐԱՆԲԱՑՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բացբերանություն։
ԲԵՐԱՆԻԿ, ի Ротик, роток.
ԲԵՐԱՆԽՈՒՓ, ա. Скромный, молчаливый, сдержанный.
ԲԵՐԱՆԿԱԼ, ի (բրբ.) 1. Пробка, затычка (разг.). 2. Косынка, которой прикрывали рот женщины в дореволюционной армянской деревне. 3. ա. С завязанным ртом. 4. ա. Неразговорчивый.
ԲԵՐԱՆԿԱԼԻՉ, ի Крышка, пробка, затычка.
ԲԵՐԱՆՈՑ, ի 1. (երժտ.) Мундштук, амбушюр, часть духового музыкального инструмента. 2. Мундштук, железные удила с распоркой у неба.
ԲԵՐԱՆՓԱԿ, ա. Скромный, тихий, молчаливый.
ԲԵՐԱՆՔՍԻՎԱՅՐ մ. Ничком. Բերանքսիվայր ընկնել упасть ничком.
ԲԵՐԱՆՔՍԻՎԱՐ մ. Ничком. Բերանքսիվայր ընկնել упасть ничком.
ԲԵՐԴ, ի 1. Крепость. 2. Укрепление, вал. 3. (բրբ) Тюрьма.
ԲԵՐԴԱԲՆԱԿ, ա., գ. Живущий в крепости, житель крепости.
ԲԵՐԴԱԹՈՒՄԲ, թմբի (ռազմ.) Крепостной вал.
ԲԵՐԴԱԿ, ի Крепостца.
ԲԵՐԴԱԿԱԼ, ի Комендант крепости.
ԲԵՐԴԱԿԱԼԱԿԱՆ, ա. Комендантский.
ԲԵՐԴԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ թյան 1. Должность коменданта крепости. 2. Обязанности коменданта крепости.
ԲԵՐԴԱԿԱՆ, ի (հնց.) 1. Солдат (воин) крепостного гарнизона. 2. տե՛ս Բերդաբնակ։
ԲԵՐԴԱՄՐՈՑ, ի Крепость, укрепление, острог (устар.).
ԲԵՐԴԱՅԻՆ, ա. Крепостной. Բերդային ամրություններ крепостные укрепления.
ԲԵՐԴԱՆԿՈՒՂ, ի Тюремная камера.
ԲԵՐԴԱՊԱՀ 1. ա. Охраняющий крепость. 2. գ. Защитник крепости.
ԲԵՐԴԱՊԱՏՆԵՇ Крепостная стена.
ԲԵՐԴԱՊԱՐԻՍՊ Крепостная стена.
ԲԵՐԴԱՊԵՏ, տե՛ս Բերդակալ։
ԲԵՐԴԱՏԵՐ, տիրոջ Владелец крепости (феодал).
ԲԵՐԴԱՐԳԵԼ, ա. Заключённый. ◊ Բերդարգել անել заключить в крепость.
ԲԵՐԴԱՐԳԵԼՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բանտարկություն:
ԲԵՐԴԱՔԱՂԱՔ, ի Укреплённый город, город-крепость.
ԲԵՐԴԱՔԱՂԱՔԱՑԻ, ցու Житель крепости.
ԲԵՐԵԼ, եցի և րի 1. Приносить, принести, привозить, привезти, приводить, привести, доставлять, доставить. Նրան մի ծրար բերին ему принесли (доставили) пакет. Գնացքը հյուրեր բերեց поезд привёз гостей. Երեխաներին տուն բերին детей привели домой․ 2․ (խսկց.) Рожать, родить. Նա աղջիկ է բերել у неё родилась дочь 3. Плодоносить. ◊ Աշխարհ բերել, Գլուխ բերել, Խելքի բերել, Ձեռք բերել, Մեջ բերել և այլն, տե՛ս կապակցությունների առաջին բառերի տակ։
ԲԵՐԿՈՒՏ, ի (բրբ.) Хлопковые семена.
ԲԵՐԿՐԱԼԻ ա․ Радостный, отрадный. Բերկրալի տրամադրություն радостное настроение 2․ մ․ Радостно, с радость, отрадно.
ԲԵՐԿՐԱԼԻՐ ա․ Радостный, отрадный. Բերկրալի տրամադրություն радостное настроение 2․ մ․ Радостно, с радость, отрадно.
ԲԵՐԿՐԱԼԻՑ ա․ Радостный, отрадный. Բերկրալի տրամադրություն радостное настроение 2․ մ․ Радостно, с радость, отрадно.
ԲԵՐԿՐԱՁԱՅՆ 1. ա. Радостный, весёлый. 2. մ. Веселым голосом, радостно.
ԲԵՐԿՐԱՄԻՏ 1.ա. Радостный, отрадный. 2. մ. Радостно, отрадно.
ԲԵՐԿՐԱՆՔ, ի Радость, отрада, восторг, ликование. Բերկրածքով ընդունել радостно принять.
ԲԵՐԿՐՈՒԹՅՈՒՆ, տե՛ս Բերկրանք։
ԲԵՐՄՈՒՆՔ, ի Стечение обстоятельств, совпадение случай. Հանգամանքների բերմունքով՝ բերումով по стечению обстоятельств.
ԲԵՐՆԵԲԵՐԱՆ 1. մ. տե՛ս Լեփ-լեցուն։ 2. ա., մ. Из уст в уста, изустно.
ԲԵՐՈՂՉԵՔ, ի (բրբ.) Плата за перевозку, за доставку
ԲԵՐՈՎԻ, ա. 1. Привозной, завозный. Բերովի ապրանք привозной товар. 2. Наносный, заносный. Բերովի ավազ наносный песок. 3. Сводный (брат, сестра). Բերովի եղբայր сводный брат.
ԲԵՐՈՒՆԱԿ, տե՛ս Բերրի։
ԲԵՐՎԵԼ, վեց Приноситься, приводиться, привозиться, доставляться.
ԲԵՐՐԻ, ա. Плодородный, урожайный, плодоносный. Բերրի հող плодородная земля.
ԲԵՐՐԻԱՆԱԼ, ացավ Стать (сделаться.) плодородным, урожайным.
ԲԵՐՐԻԱՑՆԵԼ, ցրի Делать (сделать) плодородным, урожайным.
ԲԵՐՐԻԱՑՈՒՄ, ցման Повышение урожайности, увеличение урожайности.
ԲԵՐՐԻՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Плодородие, плодородность, урожайность.
ԲԵՐՔ, ի 1. Урожай. Բարձր բերք высокий урожай. Խաղողի բերք урожай винограда. 2. Приплод. Բերք տալ давать, дать урожай, плодоносить. Բերքը բարձրացնել поднять урожайность. Բերքը հավաքել собрать урожай. Բերքից ընկնել, Բերքից կտրվել 1) перестать плодоносить, 2) стать бесплодной, обесплодеть. Բերքով՝ բարով գալ прийти с приношениями.
ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔ 1. գ. Уборка урожая, сбор урожая, плодосбор. 2. գ. Время уборки, уборочный период. Հացի բերքահավաք уборка хлеба. 3. ա. Уборочный. Բերքահավաք մեքենա уборочная машина.
ԲԵՐՔԱՇԱՏ Урожайный, плодородный. Բերքառատ տարի урожайный год. 2. տե՛ս Հացառատ։
ԲԵՐՔԱՌԱՏ Урожайный, плодородный. Բերքառատ տարի урожайный год. 2. տե՛ս Հացառատ։
ԲԵՐՔԱՏՈՒ, ա. Урожайный, плодородный.
ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, թյան Урожайность.


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ILE ILI ILL LUC LUD LUM LUN LUP LUR LUT CEL CEN CER BOD BOL BOM BON BOO BOR BOS BOT BOU BOV BOW BOX
ՀԵԲ ՀԵԴ ՀԵԼ ՀԵԾ ՀԵՂ ՀԵՄ ՀԵՅ ՀԵՆ ՀԵՇ ՀԵՊ ՀԵՌ ՀԵՍ ՀԵՎ ՀԵՏ ՀԵՐ ՀԵՔ ՆԱԳ ՆԱԴ ՆԱԼ ՆԱԽ ՆԱՀ ՆԱՄ ՆԱՆ