ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՅԱՐ ՆԱԶԱՆԻ
խոսք` ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ, Երաժշտ. ԱԼԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ

էծը առի, պազար տարի,
էն պազարեն սազ մը առի.
Սագ մը առի, սազ մը առի,
Սազով յարիս նազը արի։
Յա՜ր, նազանի, նազանի,
Յա՜ր, նազանի, նազանի,
Սազով, նազով նազանի,
Սազով, նազով նազանի, յա՛ր..

Հերըս աոտուն գոմը մըտավ,
Գոմին մեշը Էծ չի գըտավ.
Էծ չի գըտավ, Էծ չի գըտավ,
Պատեն կախված սազը գըտավ։
Յա՜ր, նազանի, նազանի,
Յա՛ր, նազանի, նազանի,
Սազով, նազով նազանի,
Սազով, նազով նազանի, յա՜ր.

Հերըս հերսեն աոավ սազը.
Զարկավ քարին, կոտրեց սազը.
Կոտրավ սազը, կոտրավ սազը,
Գընաց սազը, մընաց նազը։
Յա՛ր, նազանի, նազանի,
Յա՛ր, նազանի, նազանի,
Հազար նազով նազանի,
Հազար նազով նազանի, յա՛ր.