Home

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ


ԳԱՐՈՒՆ
խոսք` Մ. ՊԵՇԻԿԹԱՇԼՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Տ. ՉՈՒԽԱՋՅԱՆԻ


ԵՐԱԶ
խոսք` Ս. ՇԱՀԱԶԻԶԻ


ԵՐԳ ՀԱՅՐԵՆԻ
խոսք` Մ. ՊԵՇԻԿԹԱՇԼՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Մ. ԵԿՄԱԼՅԱՆԻ


ԷԼ ՉԿԱՆ ԻՆՁ ՀԱՄԱՐ
խոսք` Տ. ՏԵՐՈՒՆՈՒ, Երաժշտ.` Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ
ԱԼԱԶՅՈԶ ԱՉԵՐԴ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


Ա՛Խ, ԻՄ ՃԱՄՓԵՍ
խոսք` Ավ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ա. ՏԻԳՐԱՆՅԱՆԻ


Ա՛Խ, ՏՎԵ՛Ք ԻՆՁ
խոսք` Հ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ,


ԱՂՋԻ ԲԱԽՏԱՎՈ՜Ր
խոսք` ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ե. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ


ԱՄՊԻ ՏԱԿԻՑ
խոսք` ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ա. ՏԻԳՐԱՆՅԱՆԻ


ԱՅ ՎԱՐԴ
խոսք` Ալ. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ալ. ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆԻ


ԱՆՈՐ
խոսք` Ալ. ԹԼԿԱՏԵՆՑՈՒ, Երաժշտ.` Ալ. ՊԵՐՊԵՐՅԱՆԻ


ԱՆԴՐԱՆԻԿԻՆ
խոսք` և երաժշտ.` ՇԵՐԱՄԻ


ԱՍՈՒՄ ԵՆ՝ ՈՒՌԻՆ
խոսք` ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ա. ՏԻԳՐԱՆՅԱՆԻ


ԱՐԱՔՍԻ ԱՐՏԱՍՈՒՆՔԸ
խոսք` Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Պ. ԱՖՐԻԿՅԱՆԻ


ԱՐԴՅՈՔ Ո՞ՒՐ ԵՍ
խոսք` Վ. ՏԵՐՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ն. ԳԱԼԱՆՏԵՐՅԱՆԻ


ԲԻՆԳՅՈԼ
խոսք` Ավ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ


ԳԱՐՈՒՆ Ա
ԿՈՄԻՏԱՍ


ԴԱ՚ՐԴԸՍ ԼԱՑԵՔ
խոսք` Ավ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Հմ. ՄԻՔՅԱՆԻ


ԴՈՒ ՆՈՐԻՑ ԵԿԵԼ ԵՍ
խոսք` ԴԵՎԻ, Երաժշտ.` Ն. ԳԱԼԱՆՏԵՐՅԱՆԻ


ԵՂԲԱՅՐ ԵՄՔ ՄԵՔ
խոսք` Մ. ՊԵՇԻԿԹԱՇԼՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Կ. ՖՈՍԿԻՆԻԻ


ԵՍ ԲԼԲՈՒԼ ԵՄ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ԱԶԱՏ ԱՍՏՎԱԾՆ
Մ. Նալբանդյան


ԱԼԱԶՅԱԶ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ԳԱՐՆԱՆ ՕՐԵՐ
խոսք` Ավ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Գ. ԿԱՌՎԱՐԵՆՑԻ


ԻՆՁ ՄԻ՛ ԽՆԴՐԻՐ
խոսք` ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ա. ՄԱՅԻԼՅԱՆԻ


ԼԵԲԼԵԲԻՋԻՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԳԸ
խոսք` Թ. ՆԱԼՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Տ. ՉՈՒԽԱՋՅԱՆԻ


ԵՍ ՍԱՐԵՆ ԿՈՒԳԱՅԻ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ԵՐԲ ԱԼԵԿՈԾ
խոսք` Քր. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ


ԶԵՅԹՈՒՆՅՈՑ ՔԱՅԼԵՐԳԸ
խոսք` Հ. ԶԱՔՐՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Տ. ՉՈՒԽԱՋՅԱՆԻ


ԶԱՐԹԻ՚Ր, ՍԻՐՏ ԻՄ
Երաժշտ.` Ա. ՔԱՂՑԱԾՅԱՆԻ


ԹԱՂՈՒՄՆ ՔԱՋՈՐԴՎՈՒՅՆ
խոսք` Մ. ՊԵՇԻԿԹԱՇԼՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Մ. ԵԿՄԱԼՅԱՆԻ


ԻՄ ՅԱՐԸ
խոսք` Ա. ՎՏԱՐԱՆԴԻԻ


ԻՄ ՄԱՀԸ
խոսք` Ա. ՎՏԱՐԱՆԴԻԻ


ԻՄ ՑԱՎԸ
խոսք` Պ. ԴՈՒՐՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Տ. ՏԵՐ-ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆԻ


ԼԵ, ԼԵ, ՅԱՄԱ՛Ն
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ԼՌԵՑ
խոսք` Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ն. ՇԱՀԼԱՄՅԱՆԻ


ԼՈՒՍՆԱԿ ԳԻՇԵՐ


ԾԻԾԵՌՆԱԿ
խոսք` Գ. ԴՈԴՈԽՅԱՆԻ, Երաժշտ.` ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ԾԻՐԱՆԻ ԾԱՌ
ԿՈՄԻՏԱՍ


ԾՈՎԱԿ
խոսք` ՐԱՖՖՈՒ, Երաժշտ.` ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ԾՈՎԻ ԵՐԳԸ
խոսք` Հ.ԿՈՍՏԱՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ա. ՄԱՅԻԼՅԱՆԻ


ԿԱՆՉԵ՛, ԿԸՌՈ՛ՒՆԿ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ԾԻԾԵՌՆԱԿ
խոսք` Գ. ԴՈԴՈԽՅԱՆԻ, Երաժշտ.` ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ԾՈՎԱՓԻՆ
խոսք` ԴԵՎԻ, Երաժշտ.` Ն. ԳԱԼԱՆՏԵՐՅԱՆԻ


ԿՌՈՒՆԿ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ՀԱՅԱՍՏԱՆ
խոսք` Հ.ՄԻՐԶԱ-ՎԱՆԱՆԴԵՑՈՒ, Երաժշտ.` Գ. ԵՐԱՆՅԱՆԻ


ԿԻԼԻԿԻԱ
խոսք` Ն.ՌՈՒՍԻՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Գ. ԵՐԱՆՅԱՆԻ


ՀԱՄԵՍՏ ԱՂՋԻԿ
Երաժշտ.` ըստ Մ. ԵԿՄԱԼՅԱՆԻ


ՀԱՅՈՑ ԱՂՋԻԿՆԵՐ
խոսք` Գ.ՄԻՐԻՄԱՆՅԱՆԻ


ՀԻՆ ԳԱԼԼԸ
Ըստ.` Ք. ԿԱՐԱ-ՄՈՒՐԶԱՅԻ


ՀՈՒՅՍ
խոսք` Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ


ՄԱՃԿԱԼ
խոսք` ԱՎ.ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ


ՄԱՅՐԻԿԻՍ
խոսք` ԱՎ.ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ


ՄԻ՛ ԼԱՐ, ԲԼԲՈ՚ՒԼ
խոսք` ԱԼ. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆԻ, Երաժշտ. Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ


ՄՈԿԱՑ ՄԻՐԶԵ
Երաժշտ. ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


Ո`Վ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀ
Երաժշտ. Մ. ԵԿՄԱԼՅԱՆԻ


Ո՛Վ ՄԵԾԱՍՔԱՆՉ ԴՈՒ ԼԵԶՈՒ
խոսք` Ն. ՄԵԶՊՈՒՐՅԱՆԻ, ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ՈՐՍԿԱՆ ԱԽՊԵՐ
խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ


ՉԻՆԱՐ ԵՍ
ԿՈՄԻՏԱՍ


ՊԱՐ ՆԱՎԱՍՏՅԱՑ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ՊԼՊՈՒԼՆ ԱՎԱՐԱՅՐԻ
խոսք` ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ, Երաժշտ. ԱԼԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ


ՊՃԻՆԿՈ
խոսք` Տ.ԶԻԹՈՒՆՈՒ, Երաժշտ. Վ. ՍՐՎԱՆՁՏՅԱՆԻ


ՋԱՆ, ՅԱՐՈ ՋԱՆ
Ըստ. Մ. ԱՂԱՅԱՆԻ


ԱՆՈՒՇ ՀՈՎԻԿ
խոսք`ՇԱՆԹԻ


ԱՐԻ՛, ԻՄ ՍՈԽԱԿ
խոսք` Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ


ԽՆԿԻ ԾԱՌ
ըստ ԿՈՄԻՏԱՍԻ


ՀԱՍՈՅԻ ԵՐԳԸ
խոսք` ՌԱՖՖՈՒ, Երաժշտ.` ԱԼ. ՔԱԼԱՆԹԱՐԻ


ՃԱԽԱՐԱԿ
խոսք` Ղ.ԱՂԱՅԱՆԻ, Երաժշտ. ըստ` Ա. ՏԵՐ-ՂԵՎՈՆԴՅԱՆԻ


ՍԱՐԵՆ ԿՈՒԳԱ ՁԻԱՎՈՐ
Ըստ. ԳՐ. ՍՅՈՒՆՈՒ


ՍԱՐԵՐԸ ՄԱՆ ԵՄ ԵԿԵԼ
Ըստ. ԳՐ. ՍՅՈՒՆՈՒ


ՍԱՐԵՐԻ ՀՈՎԻՆ ՄԵՌՆԻՄ
Ըստ. ԳՐ. ՍՅՈՒՆՈՒ


ՍԵՎ ԱՉԵՐ
խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ա. ՏԻԳՐԱՆՅԱՆԻ


ՍԵՎ ԿԱՔԱՎԻԿ
խոսք` ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ, Երաժշտ.` Ռ. ՄԵԼԻՔՅԱՆԻ


ՍԵՎ ՄՈՒԹ ԱՄՊԵՐ
խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ


ՍԻՐԵՑԻ ՅԱՐՍ ՏԱՐԱՆ
խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ


ՍԻՐՈՒՀԻՍ


ՍԻՐՈՒՆ ԳԱՐՈՒՆ
Խոսք` ԱԼ. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆԻ Երաժշտ. ԵՂ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻ


ՏԱՐԱԳՐԻՆ
Խոսք` Մ. ՊԵՇԻԿԹԱՇԼՅԱՆԻ


ՏԵ՚Ր, ԿԵՑՈ՛ ԴՈՒ ԶՀԱՅՍ
Խոսք` Մ. ԹԱՂԻԱԴՅԱՆԻ Երաժշտ. Մ. ԵԿՄԱԼՅԱՆԻ


ՅԱՅԳԵՐԳ
Խոսք` Ն. ՔՈՒՉԱԿԻ Երաժշտ.` Բ.ԿԱՆԱՉՅԱՆԻ


ՈՒՌԻՆ
Խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ Երաժշտ.` Դ.ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ


ՔՈՒՅՐ ԻՄ ՆԱԶԵԼԻ
Խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ Երաժշտ.` Դ.ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ


Օ՛Ն ԱՆԴՐ ՅԱՌԱ՛Ջ
Խոսք` Ղ. ԱԼԻՇԱՆԻ Երաժշտ.` Պ.ԲԻԱՆԿԻՆԻԻ


ՕՆ ՄԵՐ ՆԱԽՆԻ
Խոսք` Պ. ՉԱՓՐԱՍՏՅԱՆԻ Երաժշտ.` Տ.ՉՈՒԽԱՋՅԱՆԻ


ՄԱՆՈՒՇԱԿ
խոսք` Ղ.ԱՂԱՅԱՆԻ, Երաժշտ. Ա. ՏԵՐ-ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ


ՄԵՆԱ՛Կ ՃԱՄՓՈՐԴ ԵՄ
խոսք` ԱԼ. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆԻ, Երաժշտ. Դ. ՂԱԶԱՐՅԱՆԻ


ՅԱՐ ՆԱԶԱՆԻ
խոսք` ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ, Երաժշտ. ԱԼԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ


ՕՏԱ՜Ր, ԱՄԱՅԻ
Խոսք` ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ Երաժշտ.` Ա. ՄԱՐԼՅԱՆԻ


ՕՐՈՐՈՅԻ ԵՐԳ
Խոսք` Ռ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ Երաժշտ.` Բ. ԿԱՆԱՉՅԱՆԻ


ՕՐՈՐՈՅԻ ԵՐԳ
Խոսք` Գ. ՄԱՍՅԱՆԻ Երաժշտ.` Գ.ԳԵՂԱՐԻԿԻ