ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԱՐԵՆ ԿՈՒԳԱ ՁԻԱՎՈՐ
Ըստ. ԳՐ. ՍՅՈՒՆՈՒ

Սարեն կուգա ձիավոր,
Վա՜յ, լե, լե՚, լե՛,՛լե՛,
Մեր տունը չարդախավոր,
Ինջիլիկ, փընջըլիկ, կարճըլիկ
յա՛ր, յար,
Ինջրլիկ, փընջըլիկ, կարճըլիկ
յա՛ր, յար,
Հըրես եկավ իմ ախպեր,
Երեք օրվա թագավոր։

Ծաոերի հովին մեռնեմ,
Իմ յարի բոյին մեռնեմ.
Երկու օր ա չեմ տեսել
Տեսնողի աչքին մեռնեմ։

Ճամփա տըվեք՝ առաջ գամ,
Սիրած յարիս բարև տամ,
Ուխտ եմ արել, որ առնեմ,
Թող տեսնի աշխարհ ալամ։